Next Emoji Previous emoji

Popular Emojitweets

Locked with Key 1 of 1

myEmoji
myEmoji @myEmoji
NOVEMBER 18, 2013
05 Nov 14 copy & paste +upvote -downvote πŸ”βœŠβ€οΈNOVEMBER 18, 2013β€οΈβœŠπŸ”
myEmoji
myEmoji @myEmoji
I never understood why yall put this up referring to your bf/gf, like you basically handed them the key to leave.....im talking this type of shit that nigga not going anywhere
01 May 15 copy & paste +upvote -downvote I never understood why yall put this up πŸ” referring to your bf/gf, like you basically handed them the key to leave.....im talking this type of shitπŸ”’βœŠ that nigga not going anywhere😊
Previous emoji Next Emoji

Like Locked with Key Popular Emojitweets 1?

Objects Category: All sorts of inanimate items such as, money, TVs, VCRs, scissors, lights, bed, bath, and weapons. These emoji are for celebrating, and paying your respects.

Copy & Paste Codes

Loading
https://www.iemoji.com/view/emojitweets/768/objects/locked-with-key/popular